A.N.U.S.

American Nihilist Underground Society

ANUS.COM: American Nihilist Underground Society (A.N.U.S.) at www.anus.com
RSS feed of ANUS.com opinions and news Mailing list:
Search anus.com:

Sokratovský dialóg

(Základom tohto dialógu bol rozhovor s mojim veľmi inteligentným priateľom, ktorému boli, ako väčšine ľudí, vštiepené liberálne myšlienky a doteraz nemal čas premyslieť ich do dôsledkov. Sokrates tu stojí namiesto mňa a dvoch dalších debatujúcich a zidealizovaný Bret je zmesou piatich ľudí, vrátane môjho priateľa)

Bret: Zdravím ťa, Sokrates. Počul som o tvojom presvedčení, že demokracia je zlá a aristokracia dobrá.

Sokrates: Takže ty veríš, že demokracia je najvyššie dobro? Môžeš mi povedať prečo?

Bret: Dobro jednotlivca je tým najdôležitejším a demokracia umožňuje jednotlivcom vyjadriť sa, dáva im moc proti spoločnostiam, ktoré im ubližujú a to prostredníctvom svojich reprezentantov. Predstavuje slobodu pre jednotlivca, čo je najvyšším cieľom vyvinutej spoločnosti.

Sokrates: To znie celkom dobre. Ale povedz mi, pokiaľ by nejaký jednotlivec vyvinul vírus, ktorý by mohol zničiť ľudstvo, zastavil by si ho?

Bret: Rozhodne. Obmedzoval by totiž práva ostatných jednotlivcov. A preto by musel byť zastavený.

Sokrates: Aj napriek tomu, že má právo na slobodu a sebavyjadrenie?

Bret: Jeho forma sebavyjadrenia by bránila ostatným vo využívaní tej istej slobody a preto by sme mu v mene celého kolektívu toto jeho právo upreli.

Sokrates: Takže pokiaľ sa nejaký jednotlivec snaží vykonať niečo, čo celku škodí, musí mu v tom byť zabránené?

Bret: Pokiaľ tá činnosť obmedzuje slobodu celku, tak potom áno.

Sokrates: A čo keby niekto použil svoju demokratickú slobodu na to, aby vytvoril politický štát, ktorý by obmedzil slobodu celej spoločnosti?

Bret: V tom prípade by bolo nutné jeho slobodu obmedziť.

Sokrates: Takže pokiaľ by človek použil svoju slobodu na to, aby obmedzil slobodu celku, boli by v dôsledku toho jeho práva obmedzené. No a čo keby to urobilo viac jednotlivcov?

Bret: Tak by tiež bolo nutné ich práva obmedziť.

Sokrates: A čo keby títo jednotlivci nevedeli, že ich hlas obmedzí slobodu celku?

Bret: Aj napriek tomu by im v tom muselo byť zabránené.

Sokrates: A v prípade, že by takýchto jednotlivcov bola väčšina?

Bret: Ak mala demokracia naďalej pokračovať, museli by sme ich práva aj napriek tomu obmedziť.

Sokrates: Ale to tu potom musí byť niekto, kto ich obmedzí.

Bret: Áno, múdry vodca.

Sokrates: A čím sa toto odlišuje od kráľa?

Bret: Tým, že tu majú ľudia slobodu.

Sokrates: Ale len zvoliť si to, čo už bolo zvolené - konkrétne demokraciu?

Bret: Všetko ostatné obmedzuje slobodu ostatných.

Sokrates: A aby ich takýto osud nepostihol, potrebujú - kráľa?

Bret: Nie, zvoleného vodcu.

Sokrates: Ale pokiaľ nevedia, kde ich rozhodnutie obmedzí slobodu spoločnosti, ako potom môžu vo voľbách zvoliť tých správnych zástupcov?

Bret: Pokiaľ nezvolia správnych zástupcov, stratia svoje slobody.

Sokrates: Ale nemajú s kráľom tieto slobody vždy?

Bret: Nemajú slobodu zvoliť si vodcu!

Sokrates: Ale už sme sa predsa zhodli na tom, že nemôžeme vedieť, či si zvolia vodcu, ktorý ich slobodu obmedzí, alebo nie - a keď si zvolia nesprávne, budú ich slobody obmedzené. Majú teda skutočne slobodu zvoliť si vodcu?

Bret: Nuž, táto sloboda má svoj limit.

Sokrates: Mne sa zdá, že kráľ ponúka tú istú obmedzenú slobodu a zároveň nedáva ľuďom možnosť rozhodovať o niečom, čomu nerozumejú. Dajme tomu, že by dnes ľudia volili za niečo, čo by, povedzme o päťsto rokov, obmedzilo slobodu spoločnosti a keď by to už raz odhlasovali, nič by už toto rozhodnutie nemohlo vrátiť späť.

Bret: To by, samozrejme, muselo byť zmenené. Prostredníctvom vzdelania, alebo niečoho podobného.

Sokrates: A čo keby vzdelanie nefungovalo, tá vec by bola natoľko zložitá, že by ju priemerný človek nemohol vôbec pochopiť?

Bret: Títo ľudia by za tú vec nemohli hlasovať.

Sokrates: Takže pokiaľ by niekto hlasoval za niečo, čo by v ďalekej budúcnosti nevyhnutne viedlo k obmedzeniu slobôd celku, bol by mu jeho hlas odopretý?

Bret: Áno.

Sokrates: A napriek tomu musí demokracia, aby sa uchránila pred zlými hlasmi, obmedzovať slobodu celku. Súhlasíš?

Bret: Samozrejme.

Sokrates: A hlasy, ktoré obmedzujú slobodu celku, musia byť zadržané?

Bret: Áno.

Sokrates: Platí to aj pre... hlasovanie za demokraciu?

(Demokracia je paradox: ľudia rozhodujú o veciach, ktorým nerozumejú, aby dosiahli paradoxné ciele, ako napríklad získať slobodu mať neslobodu. Nefunguje, slúži iba ku chlácholeniu davov, ktoré, zatiaľ čo veria vo svoju "slobodu" ignorujú zákulisné komerčné machinácie.)

Our gratitude goes to the "Slovakian Active Nihilists" for this translation.