Home Odalismi

Monikulttuurisuuden, poliittisen korruption ja henkisen rappion aikana tämän päivän sankarit koittavat voittaa yksilön ylittävät ajatukset takaisin. Kaikkinainen juurettomuus ja kulttuurillisen ja rodullisen identiteetin puute saavat miljoonat epävarmat ihmiset hyökkäämään mitä ja ketä tahansa vastaan joka tahtoo pysyä kaukana nyky-yhteiskunnan muovisesta ja materialistisesta elämäntavasta, ja palata esi-isien viisauteen ja muinaiseen tietoon. Nationalistit ymmärtävät että kahden ainutlaatuisen kulttuurin sekoittaminen keskenään vaatii kompromissin, jossa kumpikin kulttuuri kadottaa oman eheytensä ja täten päätyy lopulta kaupalliseksi ruoaksi yhtiöiden hyväksikäyttöön. Näin ollen nationalismi on nyt erittäin tärkeä osa modernin sielun vapauttamisessa loukussa olevasta maailmasta, ja sen sijaan antaa sen kohdata luonnolliset juurensa ja "löytää" identiteettinsä verestä, ei tavaroista tai alakulttuurillisista elämäntavoista.

Vaikka nationalismi toimii tärkeänä tapana taistella nykyaikaisia hulluuksia vastaan, ja hitaasti mutta varmasti rakentaa terveempiä ajatus- ja uskomusmalleja, se on nykyään sortunut pirstaloituneeksi ajatteluksi ja kadottanut merkityksensä suuremmassa maailmankuvassa. Kun hyökätään monimutkaista ongelmaa vastaan ajatellen että yksi vaivaton konsti ratkaisee kaiken, tilanne ymmärretään täysin väärin. Mikään ei ole niin kaksijakoista tässä maailmassa, että käyttämällä yhtä mielikuvituksellista menetelmää voisimme yhtäkkiä kääntää asiat ympäri ja esitellä uudenuutukaisen maailman auringonpaistetta ja rakkautta. Se ei nyt vain toimi niin.

Kelpo esimerkkinä tästä on kuinka nationalismia käytetään tänä päivänä. Lukemattomat kansallismieliset organisaatiot ovat oikeaoppisesti tunnustaneet monikulttuurisuuden hengenvaarallisen uhan ja loisimisen, ja niinpä eloisasti korostavat nationalismia keinona korvata etniset konfliktit etnisellä erottelulla ja säilytyksellä. Toistaiseksi kaikki hyvin. Mutta nykyään nationalistiryhmät käyttävät ideologiaansa myös kaikenlaisten ongelmien "ratkaisuun". Korruptoituneita poliitikkoja? Korvataan heidät poliitikoilla omasta etnisestä ryhmästämme. Rappiollista rap-musiikkia? Luodaan oma yhtä ääliömäinen "hate-rock-musiikkimme". Yhteiskunnassa rehottavaa väkivaltaa, raiskauksia ja sosiaalista häiriötä? Potkitaan kaikki maahanmuuttajat pois ja voimme mainiosti.

Nationalismi on myönteistä ja varmaan ratkaisisi monet nykypäivän pulmista, mutta ajatella että kaikki nyky-yhteiskunnassa olevista ongelmista ovat yksin monikulttuurisuuden syytä, on väärän olettamuksen luomista. Suurin osa tämän päivän ongelmista on suoria seurauksia lukemattomasta joukosta epävakaita, epäterveellisiä ja järjettömiä ideoita, jotka ovat päässeet sisään kansan mieliin. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaksemme terveemmän yhteiskunnan, meidän täytyy tarkastella että mitä on tapahtunut, kuinka se tapahtui, miksi se tapahtui, ja kuinka voisimme ratkaista sen. Tähän tarvitaan enemmän kuin yksi toimintatapa, ja niin nationalismin käyttö välineenä kuihtuvan yhteiskunnan mätine ideoineen puolustamiseen on lopulta ongelman osana olemista, eikä ratkaisu.

Erilaiset uskomukset ja ideologiat ovat viimeaikoina nousseet yhä enemmän esille tämän ymmärtämisen myötä, koittaen takoa terveitä ideoita ainutkertaiseen pakettiin. Merkityksellisimpiä näistä ovat olleet uskomukset, joissa minkä tahansa elinvoimaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tärkeät ominaisuudet nähdään luonnollisina ainesosina. Yksi näistä on odalismi, yhdistelmä uskomuksia jotka tänään voivat toimia korvaajina taantuneelle ja kuluneelle.

Oþila - 
odalismin tunnus


Sana "odal" tulee proto-germaanisesta sanasta "ôþalan", tai norjalaisesta "óðal", ja yksinkertaistettuna tarkoittaa "perintöä", "jaloutta", "sukua" tai "isänmaata". Germaaninen riimu Oþila, joka myös sattuu edustamaan perintöä ja jaloutta, kuvastaa tätä symboliikkaa. Odalismi on pyhä side Äiti Maan kunnioituksen, germaanisten jumalten ja jumalatarten ja lojaliteetin sukuasi kohtaan välillä.

Kunnioitus Äiti Maata kohtaan tarkoittaa että odalistina pidät huolta ja tahdot säilyttää muinaiset puut, syvät laaksot, raikkaat joet ja kauniit kangasmaat. Uskot että terveillä ja kasvavilla ekosysteemeillä on väliä, ja ettet voi erottaa ihmiskuntaa luonnosta. Niinpä odalismin vihreä puoli on eräänlaista naturalismia, jossa luonnollisen maailmamme toiminnan ja meidän toiminnan ihmisinä välinen läheinen suhde on osa jatkuvaa luonnollista prosessia. Odalistina tahdot suojella ja elää sopusoinnussa luonnon kanssa, etkä tuhota sitä sokeasti taloudellisen ahneuden ja materiaalisen rikkauden vuoksi, kuten nyky-yhteiskunnassa.

Rakkaus germaanisia jumalia ja jumalattaria kohtaan on toinen merkittävä puoli odalismia, ja se tarkoittaa että kunnioitat ja uskot esi-isiesi sinulle siirtämäänsä muinaiseen viisauteen. Pidät eurooppalaista kulttuuria, joka on tiettyjen moraalisten ja eettisten standardien määrittämä, mittaamattoman arvokkaana. Näin tieto joka on kirjoitettu ylös 1000 tai 2000 vuotta sitten on edelleen elossa ja tähdellistä nykyaikana eläville ihmisille. Odalisti uskoo muinaisiin germaanisiin jumaliin ja viisauden sanoihin, jotka he ovat tallentaneet riimujen magian, mytologisten kertomusten ja tarinoiden kautta. Jumalat ja jumalattaret edustavat ihanteita joita kohtaan pyrit ja joita ylläpidät. Odalismin henkinen puoli on niinollen yhteensopiva idealismin kanssa; uskomus että maailma koostuu ideoista ja että maailmamme aineelliset ja aineettomat muodot ovat yhteydessä toisiinsa. Idealismi, kuten odalismi, väittää että ihmisen elämän korkein moraalinen standardi on säilyttää, elää ja varjella ihanteita.

Uskollisuus sukuasi kohtaan on kolmas luonnollinen osa odalismia ja se tarkoittaa että sinulla ihmisenä, elävänä ja hengittävänä, juuri tässä ja nyt, on velvollisuus -- kunnia suojella -- perhettäsi, sukulaisiasi, kylääsi ja kansaasi kohtaan. Olet pieni osa suurempaa orgaanista yhtenäisyyttä, jossa vierelläsi elävät jakavat veresi. Et ole omalla saarellasi jossa sinun todellisuutesi on Se Virallinen. Odalistina ymmärrät olevasi osa pyhää suhdetta ihmisten välillä jotka ovat eläneet, elävät ja tulevat elämään, sitoutumaan verellä, ja eikä vain henkisesti vaan myös moraalisesti ja eettisesti. Odalisti tarjoaa uskollisuutensa perheelleen ja kansalleen. Hän tajuaa rotujen ja kansojen väliset eroavaisuudet, ja tahtoo suojella ja hoivata omaa rotuaan ja kulttuuriaan. Hän ei voi pettää kansaansa tai perhettänsä pettämättä itseään. Siksi odalismi omaksuu holistisen maailmankatsomuksen, jossa kokonaisuus on yksilöä tärkeämpi.

Näitä kolmea osatekijää ei voida erottaa toisistaan ja niitä pitää odalismin mukaan pitää yhtenä yhteenliittymänä, yhtenä ajatusmallina -- yhtenä uskona. Vaikka fyysinen maailmamme nähdään tärkeänä, pääpaino asetetaan abstrakteille ihanteille, joita tulee elää ja varjella. Odalismi on täten eräänlaista realismia, koska se ylittää sekä materialismin välinpitämättömyyden että todellisuudesta kaukana olevan näkemyksen jota yksinään-henkiset uskomukset tarjoavat. Realismi kieltää sosiaalisen illuusion kypsän ja rohkean elämäntyylin hyväksi, koska yksilö on vain tapa saavuttaa asioita, jotka ylittävät aineelliset päämäärät. Odalismin lailla realismi kohdistaa uskonsa ja keskittyy kuolemattomiin polkuihin jotka ovat ikuisesti tosia, huolimatta nykyisen sivilisaation tai sosiaalisen järjestyksen tyypistä.

Odalismi on siis filosofinen, uskonnollinen ja metafyysinen uskomus. Kuitenkin, heti kun suuremman mittaluokan yhteiskunta muodostuu, politiikan tarve on väistämätön. Siksi odalismia voidaan yhtälailla soveltaa poliittiseen käytäntöön. Sivilisaation, joka tahtoo säilyä vakaana ja vahvana, täytyy ottaa käyttöön erimallisia käytännön toimia joita johtajien kasti voi kannattaa ja toteuttaa täyttäen kastien, jotka eivät kykene johtamaan eivätkä organisointiin, hallinnoinnin usein kriittisten tehtävien vaatimukset. Tässä näemme yhden erittäin olennaisen puolen odalismia, kelvollisen korvikkeen nykyajan ajatusjärjestelmille joita nähdään tämän päivän epäkuntoisissa kuluttajien yhteiskunnissa, jossa korkeimmat vallitsevat arvot ovat passiivis-aggressiivinen ahneus ja sosiaalisten harhojen levittäminen realististen toimien sijaan.

Huolenpito luonnosta voidaan suoraan kääntää vihreydeksi tai environmentalismiksi. Politiikassa tämä tarkoittaisi että luonnon varjelu ja hoivaaminen on sääntö eikä poikkeus. Tänään luonnonvarojen rahan vuoksi hyväksikäytön kapitalistiset tavat jylläävät kaikkialla Euroopassa. Vihreyden, tai se äärimmäisen käytännöllinen versio siitä jota kutsutaan ekofasismiksi, tulisi olla luonnollinen osa kaikkia poliittisia agendoja, sillä ilman Äiti Maata emme ole mitään. Jos luonto rapistuu, niin tekee ihmiskuntakin. Koska luonto on ei vain fyysinen- tai ideoista koostuva abstrakti järjestelmä, mutta sekä fyysisen että abstraktin yhteinen laaja-alainen prosessi, terveen politiikan tulee pyrkiä luonnonvarojen ja ekosysteemien säilyttämiseen, sekä sellaisen yhteiskunnan tukemiseen, joka voi olla sopusoinnussa luonnollisen järjestelmän kanssa - vaikka se maksaisi ihmishenkiä. Odalistisessa politiikassa ikuinen kokonaisuus on pyhempi kuin väliaikainen aine, joten se luonnollisesti torjuu humanismin ja individualismin.

Rakkaus ja uskollisuus omaa heimoa ja kansaa, jumalia ja jumalattaria, kohtaan, muodostavat yhden tärkeän osan eurooppalaisen kulttuurin määrittämää politiikkaa. Vaikka spiritualismi on varmaan parempi pitää erillään politiikasta, se heijastaa kansallismielistä uskoa oman erikoisen kansan suojeluksen kanssa: kulttuurin, rodun ja kansallisen itsenäisyyden säilytystä. Nyky-yhteiskunta puoltaa monikulttuurisuutta, joka aikanaan johtaa kulttuurien ja rotujen välisten sekä biologisten että sosiaalisten eroavaisuuksien katoon. Nationalismi laittaa pisteen monikulttuuriselle hulluudelle, lopun hyödyttymälle tunteelliselle reaktionaariselle rasismille -- lopun sille myytille että kaksi erilaista kulttuuria voivat elää samassa kansallisessa tilassa ilman sekoittumista ja kummankin lopullista tuhoa. Odalistisessa politiikassa kansallismielisyys on sekä luonnollista että ehdottoman tarpeellista kansan ja sen väen selviytymiseen, kasvamiseen ja nykyisen tilansa ylittämiseen.

Kansallismieliset järjestöt tekevät tänäpäivänä sen virheen että keskittyvät vain yhteen osa-alueeseen siitä, mikä on välttämätöntä Euroopalle jotta se voisi murtautua vapaaksi modernismin kahleista ja palata askeliaan myöten takaisin ikuisiin ideoihin. Vapaana siitä mikä on vainonnut ja piinannut sitä yli tuhat vuotta. Odalismi ylittää tämän useimpien nykyajan nationalistiryhmittymien tekemän virheen, ja korvaa sen täysin kypsällä germaanisen kansan ja sen muinaisten perinteiden määrittämällä uskonjärjestelmällä. Kuitenkin, ja tämä on ehkä yksi tärkeimmistä tässä artikkelista mainituista asioista, odalismi on perustavana uskonjärjestelmänä tähdellinen ei ainoastaan germaaniselle väelle, vaan kaikille kansoille, kaikille ihmisille, jotka tahtovat muodostaa luonnollisen, terveen ja hengellisen yhteyden luontoon, sen uskonnollisen perustan ja rodulliset juuret. Niinpä odalismi on - ei tämän päivän muotia tai eilisen toivotonta palvontaa - mutta kirkasta, inspiroivaa ja jatkuvaa toivoa huomisesta.

25. toukokuuta 2006

Our gratitude to "Frostwood" for this translation.


Copyright © 1988-2006 mock Him productions