om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Filosofi

IV: Förändringar: Samhälle

Vårt samhälle har förvandlats till en rekreation för parasiter och egoister.
Inledning Perspektiv Personligt Samhälle Slutsats
S.N.U.S. har, precis som andra organisationer, pragmatiska mål som vi anser skulle kunna skapa ett bättre samhälle. Utifrån de grundtankar och ideologier som vi hänsynslöst står upp för, har vi skapat förslag till en rad olika förändringar som både politiskt och kulturellt skulle kunna göras till verklighet för oss alla – allt för vårt folks, nations, kulturs och naturs absoluta välmående och fortsatta framtid.

Nationalism

Sverige är till för svenskarna och ingen annan. Våra förfäder har grundat detta land genom blod, svett och tårar – och det ska inga främmande folkstammar få rasera och utnyttja. Vi kräver därför att samtliga icke-svenskar repatrieras till sina respektive hemländer, för att där kunna lösa sina problem och bygga vidare på sina egna kulturer. Mångkulturen tjänar på sikt till att blanda ut folkstammar, normalisera kulturella värderingar och i stället ersätta dem med en rovdjursaktig konsumeringsiver som endast gynnar de pengagiriga och maktgalna.

Kultur

Kulturella utbyten och samarbeten är viktigt, men just nu behöver svenskarna tid att återhämta sig efter mångkulturens fasansfulla konsekvenser, bestående av etniska motsättningar, urholkad och demoniserad svensk kultur, samt ökat våld, byråkrati och politiska lögner utan dess like. Vi kräver därför återuppbyggnaden av svensk kultur, svenska värderingar och främjande av svensk levnadsstil. Svenskarna måste återigen finna tilltro och kärlek till sin natur, och bevara den heroiska osjälviskhet och självuppoffring som alltid definierat vårt folk.

Maktkoncentration

Ända sedan kristendomen införde sina absolutistiska koncept av maktfördelning, har Sverige anammat en centralisering av makt. I dag ser vi effekterna av detta: lokala kulturella skillnaders undergång, utblandning av lokala folkstammar, en sårbar central punkt som lätt kan raseras och därmed dra resten av förgreningarna med sig, samt en olöslig distans mellan beslutstagare och enskild berörd individ. Därför yrkar vi för en decentralisering av makt, vilken i praktiken innebär att kommuner och byar själva får råda över sina områden, medan en högsta maktförordning fattar beslut som rör landet som helhet. Därmed undviker vi de problem som centralisering innebär, och låter i stället lokala ledare föra en öppen dialog med de berörda parterna i varje enskild by och kommun, vilka därmed kan utföra snabba, handlingskraftiga och effektiva beslut, utan den ofantliga mängd byråkrati som dagens samhälle har skapat.

Statens inflytande och roll

Den otroliga degeneration som demokratin har skänkt vårt land, har förvandlat människor till individualistiska "ledare", som röstar på beslut de själva inte kan förstå den fulla effekten av. Individen har i dag fått alldeles för stort inflytande, och detta vill vi omvända till fokus på helheten. Därmed kommer vi att behöva, som en övergångsperiod, ett totalitärt styre där individens frihet minskas ner till endast det behövliga, medan vi rustar upp Sverige och åter höjer landet till den nivå som våra förfäder en gång lämnade det på. Efter detta vill vi ha en stat vars huvudfunktion är att behandla byråkratiska och formella beslutstaganden, köpa upp oanvända landområden och bevara dessa som naturreservat, samt stå för allmängiltiga aspekter som socialvård, sjukvård och vissa större industrier och fabriker. Därmed kräver vi att kulturen omformar, reglerar och bestämmer vad individen får göra, och inte göra. Vi tror inte på att genom staten tvinga människor till att leva på ett visst sätt, utan föredrar kultur som maktreglering, då kulturen faller sig helt naturlig för de allra flesta människor. Det var så individens beteende förr reglerades och så bör det åter igen bli.

Byråkrati

De allra flesta människorna i dag ser jobbet som det primära i sina liv. Därav har vi fått en mängd deprimerade individer, utarbetade och överstressade människor som saknar innebörd i sina liv och därmed internt har kollapsat. Andra tvingas arbeta i industriella miljöer, som för vissa lett till arbetsskador på grund av de monotona arbetsrörelserna. Familj, kultur och självförbättring hamnar därmed i skymundan – tre saker som egentligen utgör de tre viktigaste grundpelarna för de flesta individer. Låt oss skära ner på byråkratin, hantera så mycket som möjligt lokalt, och arbeta för att utföra en viktig syssla, och inte för att pressas in i tidsscheman som vi själva skapat. Skippa skitsnacket – låt oss arbeta mindre och leva mer! Våra moderna föreställningar om ett liv i teknologisk lyx, kan aldrig någonsin mätas med naturens ofattbara inre komplexitet och skönhet.

Ekonomi

Kapitalism har tvingat oss till att bli laglydiga konsumenter, vars enda syfte i livet är att köpa, använda och slänga. Detta har ersatt vår riktiga kultur, skänkt oss meningslösa liv och förstört oersättliga ekosystem i naturen. Vi säger nej till kapitalism och dess systerideologi kommunism, och kräver att vi åter baserar våra liv kring kultur och folkgemenskap – inte på konsumtionsbegär eller pengar. Reglera den fria marknaden och avveckla alla företag som säljer ohälsosamma produkter till vårt folk (McDonald's, Coca Cola, Marlboro o.s.v.). Vi får inte förledas av "friheter" som i slutändan leder till det motsatta. Låt oss i stället fokusera vår kraft på specialiseringen av våra arbetskunskaper. En god bonde är lika viktig som en god ingenjör.

Meritokrati

Klasser är ett sätt att värdera och dela in människor i kategorier efter pengar. Pengar avgör inte vem som är intelligent eller av hög moralisk karaktär. Klasser har skapat motsättningar mellan människor, motsättningar som i grunden är meningslösa. Vi kräver ett samhälle som slopar klassamhället och i stället inför en form av kastsamhälle, som värderar oss efter vår inre förmåga. Därmed minskar risken för att vi får in korrupta politiker som tar makten, inkompetenta individer på fel arbete som inte kan sköta sitt jobb, och giriga företagare som utnyttjar marknaden och säljer degenerativa produkter som pornografi, cigaretter och snabbmat.

Maktförordning

Demokratin är ett misslyckande. De flesta människor är inte födda ledare, utan följeslagare. Kvaliteten på en idé har ingenting med hur många som förespråkar den att göra. Demokratin delar upp oss i olika politiska läger, får oss att i oändlighet debattera och aldrig handla, medan problemen som skapats av den demokratiska själviskheten bara växer och växer. Vi kräver ett omedelbart införande av en form av fascism, där en nationell ledare fattar alla nationella beslut, och lokala ledare i kommuner och byar fattar alla lokala beslut. Låt de vanliga människorna ta hand om sina jobb och familjer, och de politiska ledarna ta hand om resten. På så sätt kommer människor få mer tid till roligare saker, än att behöva engagera sig i politik, som de i längden ändå inte förstår.

Jämlikhet

Uppenbara biologiska skillnader existerar mellan individer och kön. Därför är det vansinnigt att inte utnyttja och dra fördel av dessa, i stället för att använda dem som ett sätt att skapa motsättningar mellan man och kvinna. Genom att ge extrabidrag åt kvinnor som är hemmafruar, och genom att propagera för och uppmuntra att kvinnor och män tar vara på och respekterar sina inre förmågor, vill vi att Sverige åter igen ska börja yrka för bevarandet – inte bara av kärnfamiljen – utan av storfamiljen. Detta innebär att de äldre åter igen får en vördnad och respekt av de yngre som de rättmätigt förtjänar och att de äldres överlägsna livserfarenhet och visdom får högre prioritet än nyrebelliska ungdomar som tappat sin egen självidentitet. Det innebär också att de äldre, som i dag ofta sitter ensamma i väntan på att livet skall ta slut, får sin naturliga uppgift att uppfostra barnen i storfamiljen. I stället för att barnen skickas på dagis – där de inte får någon kontinuerlig kontakt med sina släktingar – och i stället för att de äldre skickas på hem, så möts de båda parterna och uppfyller den slutna cirkel som varit så naturlig för våra förfäder.

Eugenik

Cancer, astma/allergi, könssjukdomar och grava handikapp har lavinartat ökat i Sverige. Detta beror på att vi inte längre skiljer på bra eller dålig genetik, utan genom humanism accepterar vilket "mänskligt" tillstånd som helst. Paradoxalt nog kommer detta att sluta i att majoriteten av vår befolkning går runt och bär på HIV/AIDS, cancer, övriga folksjukdomar eller olika former av handikapp. Är detta en framtid som vi önskar oss själva? Självklart inte. Det enda sättet att stärka vårt folk och sålla ut den degenerativa genetiken, är genom "rashygien", eller eugenik. När vi upphöjer det önskvärda och automatiskt gallrar ut det icke önskvärda, säkrar vi de svenska säregna dragen, samtidigt som vi kan reglera överbefolkning och därmed minska fattigdom och tärande på naturresurser. Genom att förbjuda individer som bär på virus som HIV/AIDS, sjukdomar som cancer eller grava former av psykisk/fysisk handikapp, att fortplanta sig – och i stället uppmuntra individer som bär på frisk genetik att skaffa fler barn – kan vi sakta men säkert få uppleva en befolkning som gradvis höjer sin standard av livskvalitet, intelligens, skönhet och styrka.

Natur

Genom det industriella samhället har de flesta av oss tappat tilltron och den nära relationen till naturen. Det är en negativ process som hela tiden växer vidare på sin egen framfart, då ju längre vi kommer ifrån naturen, desto mindre blir vår förståelse för den. Den som har levt hela sitt liv i en storstad och aldrig har upplevt mer än planterade träd och konstgödda gräsmattor, kommer aldrig att kunna förstå eller ens bry sig om den förstörelse och det lidande som vi dagligen utsätter vår natur för, genom föroreningar, köpcentra och andra effekter av det moderna samhället. Vi vill därför återinföra den nära relationen till naturen genom olika projekt inom kommuner; låt skolungdomar vistas i naturen oftare och låt dem få komma ut och springa av sig sin energi. Rädda ekosystem genom att riva ner köpcentra som inte behövs, tvinga på bilföretag att integrera miljövänliga motorer i sina bilar, tvinga företag att följa strikta lagar för vad som får släppas in och ut. Främja forskningen kring vätemotorer. Främja kulturella aktiviteter i naturen, t.ex. skogsvandring, orientering, ridning eller olika former av lekar och spel. Alla naturområden som ännu inte är bebodda, måste omvandlas till statligt ägda naturreservat. Den urbana livsstilen har blivit en paradoxal ond cirkel: ju mer vi lever ifrån naturen, desto mindre förståelse får vi för den.

Försörjning

Sverige var en gång ett jordbruksland, vilket var tufft för många, men som även gav människor mening i sina liv, då de varje dag visste att det arbete de utförde direkt gynnade dem i form av föda och försäljning. Vi vill göra det lättare för jordbrukare att leva på sitt jobb och motivera människor till att flytta ut på landsbygden och därmed minska urbaniseringen. Stöd småföretag; underlätta för dem ekonomiskt genom att sänka företagsskatter och göra lokala bygder mer självständiga. EU har tvingat oss att exportera våra råvaror, medan vi själva får importera mat från andra länder. Låt våra råvaror först och främst komma till nytta inom vårt eget land och stoppa den globala utvecklingen som automatiskt har påtvingats våra jordbrukare, småföretagare och bönder. Det ska löna sig att arbeta för den lokala byn!

GMO

Samtidigt vill vi förhindra det globala påtvingandet av genmanipulerade grödor. Dessa skapar katastrofer inom ekosystemen. Förespråkare av GMO (genetiskt manipulerade organismer) brukar hävda att många egenskaper rutinmässigt har introducerats i grödor genom traditionella metoder sedan urminnes tider, och att de nya metoderna helt enkelt är en naturlig utveckling av detta, med mindre tidskrävande resultat. Kritiker menar dock att de traditionella metoderna endast tillåtit egenskaper från egna eller nära besläktade arter. Modern genforskning kan däremot ta gener från exempelvis fiskar och placera i grödor, vilket kan få oförutsägbara konsekvenser. GMO-motståndare har hävdat att man med modern teknik påskyndar evolutionen med biljoner år, vilket betraktas som onaturligt och oansvarigt behandlande. Man menar också på att ett genoms (den totala uppsättningen gener i en cell) uppbyggnad förlorar sin naturliga balans och jämvikt, när radikalt främmande gener bryter in. Främst Amerika påtvingar övriga världen GMO av ekonomiska skäl. Detta är något som Europa – och därmed Sverige – måste försvara sig mot.

Massmedia

Demokratin har i dag påtvingat oss en ofantlig mängd massmedial information som ständigt strömmar till våra hjärnor genom TV, radio, filmer, musik, affischer, plakat etc. Denna massmedia var ursprungligen tänkt att "kontrollera" det demokratiska systemet och rapportera nyheter. I dag så har massmedian i stället ersatt vår riktiga kultur med en plastig och ihålig konsumtionskultur från andra länder, främst Amerika. Massmedian är inte längre bara en statsmakt, utan en form av "underhållning" för vilsna själar som utelämnats riktig kultur. Reducera det massmediala flödet till kritiska lokala och nationella nyheter och motivera människor till att i stället engagera sig i kulturella evenemang. Reglera medierna i vårt samhälle efter vårt folks bästa; sluta propagera för den information och "kunskap", som baseras på politiska lögner, degenerativ konst och marknadsgirig information. Sätt i stället svenska värderingar, svensk musik, svensk konst och svensk historia framför allt annat.

Skola

Utbildning och kunskap är mycket viktigt. I dag är de svenska skolorna ett medel för våra politiker att hjärntvätta ungdomar med politisk propaganda. I och med ett nationalistiskt Sverige, vill vi att skolorna först och främst ska lära ut folkkunskap, i form av svensk kultur, svensk historia och svensk livsstil. Vi vill även minska skolans inflytande och i stället överföra det mesta av "livskunskapen" tillbaka till familjen och de äldre, där den huvudsakliga "undervisningen" bör ske. Skolan ska, med utbildade lärare, huvudsakligen lära ut kunskap som eleverna i arbetslivet kan ha nytta av. Med andra ord skall de inte uppfostra eller moralisera barnens beteende. Grundläggande praktisk kunskap som att göra upp eld och sätta upp ett vindskydd bör ingå i utbildningen.

Skatter

Vi har i dag enorma skattetryck i Sverige, mestadels för att vi har bedrivit en form av socialistisk politik där parasiter fått utnyttja vårt lands välfärd och därmed säkra opinionen för framtida politik av liknande karaktär. Sluta skicka utlandsbidrag – låt länder lösa sina egna problem i första hand och gör dem inte beroende av andra länder. Gå ut ur EU, främja för att göra Sverige så ekonomiskt självständigt som möjligt och undvik därmed att leverera miljoner till länder som missbrukar våra pengar och i stället använder dem till tobaksindustrier. Stoppa alla flyktingbidrag och hjälp i stället länder i kris att lösa sina grundproblem, vilket ofta är korruption, överbefolkning, låg genetisk kvalitet eller felade styrelsesätt – inte pengar. Sjukvård och socialhjälp bör finansieras statligt, medan småföretag och mindre lokala tjänster bör förbli privatägda.

Tabu

Inom alla sociala kretsar existerar det en rad olika tabu som medvetet regleras inom gruppen. Tabu kan variera i form av en viss livsstil, till en idé eller ett tankesätt. I dagens demokratiska samhälle finns det en mängd olika tabu, t.ex. kritik av Förintelsen, demokrati som system, humanism och jämlikhet, massmedialt inflytande osv. Dessa saker är demoniserade just på grund av att de antingen utgör en svaghet i systemet som ej får exploateras, eller en viss livssyn som ej tolereras inom den sociala acceptansen. Vi anser att det primärt bör vara upp till varje enskild lokal kultur, vilka saker som ska förbli tabu och inte. Dagens samhälle använder sig av den totalitära metoden, för att genom staten försöka att kontrollera olika tabu i samhället. Detta tror vi inte på. Vi har exmpelvis fortfarande en ökande drogkonsumtion i landet - trots alla mediala program som skickats ut till skolorna. Istället måste var kultur få avgöra vad som är tillåtet och inte tillåtet. Således kan det exempelvis i Småland vara tillåtet med homosexualitet, medan det i Blekinge kan vara förbjudet. De som bekänner sig som homosexuella kan därmed flytta till Småland och leva ut sina drifter, utan att riskera demonisering och häxjakt från sin omgivning. Denna lösning är dubbelt så effektiv som den vi har i dag, och slutgiltigen även mer rättvis och tolerant.

Straff

Alltför många våldtäkter, rån och misshandlar sker i dagens Sverige. Detta är ett resultat av att städernas och orternas folkgemenskap har upplösts. Vi vill uppmana bybor till att gå nattvandringar och hålla koll på mindre bevakade platser som t.ex. parker, skogsstigar och liknande. Straffen för grova brott som våldtäkt och grov misshandel måste skärpas. Vi vill även införa allmän förnedring av dem som skräpar ner på gator, vandaliserar privata eller kommunalägda byggnader, eller på andra sätt beter sig vårdslöst i vårt samhälle. Dessa individer ska offentligt få bli utskrattade och utpekade, få plocka upp skräp efter andra och uppleva människors reaktioner på sitt beteende. Först då inser de att deras attityd inte överensstämmer med den vi vill ha i Sverige, och får därefter ändra på sig om de överhuvudtaget vill bli accepterade av andra människor. Lokala städer och orter ska ha full rätt att kunna exkludera en individ, vars beteende inte överensstämmer med stadens eller ortens bästa. Den som inte kan leva ett friskt och produktivt liv i ett samhälle, hör hemma i skogen - inte bland människor.

Djur

Att bry sig om naturen innebär även att vårda våra djur, se till så att de bibehåller en god reproduktionsmängd och inte utrotas av vår girighet att äta dem eller bära dem kring våra halsar. Vi vill därför noggrant reglera jakt och fiske, kontrollera och bestämma vem som får skaffa husdjur och vem som inte får göra det, samt införa mycket stränga straff för djurplågeri, inklusive offentliga sådana. Vi säger nej till import av kött som slaktats på koscher/halal-vis, då detta är rent djurplågeri enligt svensk kultur. Vi vill även tvinga fram en humanare djuruppfödning för dem som arbetar med detta, och utföra regelbundna och noggranna kontroller av djuruppfödare, för att förhindra alla former av djurplågeri och vanskötsel. Dessa kontroller ska, om möjligt, finansieras lokalt - men rapportera in och ingå i ett nationellt förbund, som vid behov kan backas upp av staten.

Försvar

Även om Sverige huvudsakligen är ett neutralt land som önskar fred med andra länder, innebär inte detta att vi bör agera naivt. I en värld där fler och fler demokratiska länder börjar att imperialisera andra länder, ökar motsättningarna och de potentiellt växande konflikterna om naturresurser som t.ex. olja. Därmed måste Sverige stoppa nedrustningen av försvaret och i stället bygga upp det, samt återinföra allmän värnplikt. Värnplikt gynnar inte bara försvarets huvudsakliga funktion, utan skapar även disciplin, samarbetsförmåga och skänker ovärderliga livs- och kunskapserfarenheter för de som har turen att genomgå en militär värnplikt. Samtidigt säger vi nej till att skicka soldater till utlandet, utan yrkar i stället på att behålla dem inom vårt land och utbilda dem till ständigt nya höjder. Trygghet ligger inte i evig fred och bekvämlighet, utan i kamp, strävan, och lyckan i att överskrida vad man trodde var omöjligt.

Kategorier

Community