om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2009
Med upphovsrätt

Filosofi

I: Inledning

Nihilism öppnar upp oändliga möjligheter utifrån intrinsikala scheman i verkligheten.
Inledning Perspektiv Personligt Samhälle Slutsats
Nihilism är en filosofisk inställning som förnekar att verkligheten besitter inre värden. Fenomen som moral, etik, dogmer, religiösa föreställningar och estetiska principer, är därmed inte oberoende oss människor som skapar dem. Ur detta följer inte att livet nödvändigtvis är meningslöst eller saknar moral. Vi som individer kan liknas med konstnärer och våra liv som vita målardukar: vi föds in i denna värld med förmågan att skapa och formge, men vår existens har ingen betydelse, mening eller innebörd. När vi kommer underfund med detta, börjar vi därför instinktivt att skapa. Ur tomheten föds meningsfullheten. Vi målar på våra dukar - uppfinner värden, ideal, etiska riktlinjer, och traditioner - och försöker forma våra liv efter det som vi finner tilltalande och intressant. Livet blir vad vi gör det till, men alltid med medvetenheten om att duken, under alla lager av färg, egentligen är tom.

Efterhand som vi skapar, ökar den mängd av information som brukar kallas entropi; oordningen i ett visst tillstånd. Ologiska resonemang, ohållbara värden, förlegade etiska system, destruktiva dogmer, irrationella rädslor, depression, ångest, känslomässig förvirring, bitterhet, eller hämndbegär. Dessa mentala och känslomässiga tillstånd är produkten av vårt möte med omvärlden, och är helt naturliga. Som nihilister strävar vi mot att minska mängden entropisk information. Vi löser upp färgerna på duken och tvättar bort allt det vi inte anser oss behöva. Ibland väljer vi att göra oss av med allting och, precis som när ett korthus faller, börja om från början igen på ny, stabil grund. Den praktiska dimensionen till nihilism kan jämföras med att ta upp soporna en lördag, rensa kylskåpet, slänga gammalt bråte på vinden, eller sortera bland räkningarna i skrivbordslådan. Det är en organisatorisk och reduktiv process, som kan appliceras när helst vi känner att vi bär på en onödig börda, som hindrar oss från att leva fria, kreativa och meningsfulla liv.

Nihilism frigör oss från linjära värdesystem, där vi i alla situationer är tvungna att följa en viss moral för att uppfylla vissa fastställda kriterier. Istället kontextualiserar vi värden och moral utefter situation. Dogmer som "Du skall icke dräpa" eller "Sköt dig själv" blir därmed irrelevanta; de förutsätter att moral är någonting som statiskt bör tillämpas i alla situationer, d.v.s. medlet (dräpa/icke dräpa) blir ett mål i sig (dräp aldrig). Detta är som jaga pengar för pengars skull, istället för att använda pengar när man vill köpa någonting önskvärt, eller demonstrera mot krig, istället för att se krig som ett medel till förändring. Nihilisten saknar inte moral eller etik; han tillämpar dem flexibelt och använder dem endast som metoder för att nå ett visst mål, syfte eller ideal. Livet självt är därför också ett medel; ett medel till upplevelse. Nihilism kan ur detta hänseende ses som en övergripande hedonism, eller som Friedrich Nietzsche uttryckte det: "Tillvaron och världen är evigt rättfärdigad bara som estetiskt fenomen."

Kategorier

Community