Johann Wolfgang von Goethe:
Allt stort och intelligent är i minoritet.
om
nihilism
kultur
propaganda
XML: RSS-flöde

Svenska Nihilistsällskapet
© 2006-2014
Med upphovsrätt

« Uppfostrade till "sjä… | Hem | Nätpirater och skattk… »

Nihilism och medvetandets raison d'être

En fråga vi ofta får här på SNUS är "vad är poängen med nihilism? vilket syfte tjänar det att vara nihilist?" Eftersom vi redan anser oss ha kartläggt den rent filosofiska innebörden av hur vi använder oss av nihilism, d.v.s. som ett verktyg kritiskt mot etik, moral och andra normativa värdesystem, förutsätter vi att de som ställer denna fråga istället förväntar sig ett mer psykologiskt och vardagligt svar. Låt oss därför gräva djupare i nihilismens rent mentala aspekter och blottlägga dess praktiska effektivitet. Det är ju trots allt detta som är relevant för människan i dag; att finna sig själv bland kaos och mörker.

Det som plågar de flesta moderna människor i dag är brist på självförtroende. Orsakerna är många: dåliga anlag, informationsöversvämning, mobbing, identitetskris, kulturvakuum, monotoni, samhällsförfall, materialism och allmän förvirring över framtiden. Medan vi tidigare klargjorde hur vi bör bygga upp vår personliga identitet kring förmåga och kultur, kommer vi att här fokusera på underlaget för denna identifikationsprocess; hur finner vi oss själva?

KosmosSjälva grunden till att bygga upp identitet, och därmed självförtroende, ligger i att utforska dels vårt medvetande och dels den verklighet vi lever i, samt att förstå paralleliteten mellan dessa båda (hur de samverkar). Det går inte att utesluta medvetandet från verkligheten eller tvärtom; de är oskiljaktiga och måste förstås som ett enhetligt fenomen. Den filosofiska ståndpunkten som vi försvarar, transcendental idealism, postulerar att vårt medvetande och den empiriska yttervärlden, även kallad "verkligheten", delar en gemensam funktion och därmed verkar på ungefär samma sätt. Hur exakt denna relation ser ut är för oss oerhört komplicerat, om inte omöjligt, att utröna. Detta är dock inte nödvändigt för att vi ska greppa den övergripliga bilden av hur vi står i förhållande till yttervärlden.

Om man ändå är intresserad av ämnet, är Spinozas modell över parallelism (= det som sker i den materiella världen sker även i den icke-materiella världen, fastän där inte finns en kausal relation mellan de båda) ett sätt att tänka sig detta. Föreställ dig två klockor som båda visar kl. 3. Det finns ingen mekanisk eller annan länk som gör att dessa båda klockor visar samma tid, samtidigt. Hur kan detta komma sig? Föreställ dig en tredje klocka som styr de övriga två; denna tredje klocka är funktionen som styr relationen mellan de två objekten. Om den tredje klockan slår 12, gör således även de övriga två klockorna det.

Att utforska sitt medvetande innebär en livslång process. Vanligen tar vi för givet att vi föds med en total medvetenhet om oss själva och därför påstår oss "inte vara oss själva" när vi eller någon annan vi tror oss känna, gör någonting oväntat som avviker från hur vi vanligen tänker eller agerar. Detta är långt ifrån sanningen. För det första mäts självmedvetenhet i gradskillnader; vissa människor verkar ha till synes full kontroll över vem dem är, medan andra spenderar sina liv på att finna sig själva. För det andra är vårt medvetande inte ett statiskt mikrokosmos; vi förändras, tar in nya intryck, lämnar vissa tankegångar och följer andra mönster efterhand som tiden går och vi upplever nya saker inom nya kontexter.

Detta betyder inte att det inte finns en ryggrad eller en fixerad plattform för vem vi är; vi kan inte bli en annan person på samma sätt som någon byter rock och skor, men vi kan upptäcka nya saker hos oss själva som vi aldrig tidigare visste fanns. Självutforskning är en av de högsta och viktigaste principerna för en nihilist; att aldrig rygga tillbaka för oss själva. Vissa hävdar till och med att vårt medvetande instinktivt strävar mot en total, fullständig självmedvetenhet om sin egen grundläggande natur; medvetandets raison d'être, eller anledning till att vara:

Entirety is the goal for the Self (core of our psyche). This particular and lifelong process is designated the striving to individuation, and individuation is the raison d'être of the Self; it's [sic] intrinsic aim is to attain the highest level of self-realization as ever possible in the psyche and in the world

- Raison d'Être (Peter Andersson) / Within the Depths of Silence and Phormations

I praktiken innebär detta att du som individ lär känna dig själv både som en tänkande och handlande varelse. Tänkande, i den mening att du har förmåga till att kritiskt granska dig själv och göra dig själv medveten om vilka förmågor samt brister du bär på. Handlande, i den mening att du använder dina förmågor för att uträtta någonting. Ju mer du sätter dig själv på prov, desto mer får du reda på om dig själv. Den som inte vågar, vinner heller ingen kunskap. Det går att praktisera denna mentala självmedvetenhet i vardagen, utan att stå på händer och recitera yoga-manualer; tillåt dig själv att emellanåt undvika all form av mänsklig samvaro, fysisk som psykisk. Det hela är inte så dystert som det låter; lås dörren till ditt rum eller finn en tyst plats i skogen där du är säker på att du kommer att kunna vara ensam. Stäng av all musik, läs inga böcker, sätt inte på TV:n, studera inga bilder etc. Finn en bekväm plats och slå dig till ro.

Nästan omedelbart kommer tankarna att sätta igång; grubblet, förtvivlet, lyckan, sorgen, förtretet - allt det som vi vanligtvis förtränger eller drömmer om på natten för att slippa att tänka på dagen efter; allt det kommer nu att bubbla upp till ytan, förr eller senare. Det gör det därför vi har gått och tänkt på det hela tiden, men utan att fullfölja tankegångarna. Nu är det ett utmärkt tillfälle att fundera och rensa tankarna. Om ingenting ligger och trycker på är detta i sig inget fel; vissa kommer istället att uppleva en harmonisk, eller disharmonisk, känsla av tomhet. Kämpa inte emot den; låt den sippra ut i varenda fingertopp och lär dig att älska den. Tomheten är verklig. Det är ingen illusion och det finns ingen anledning att tillskriva den någonting negativt eller farligt; den kommer alltid att finnas där. Tomheten är livets essens och trots själva begreppet, finns det en möjlighet att lära sig att älska den.

Av just denna anledning är ensamhet en viktig del av livet. Förutom det uppenbara faktum att vi inte kan fly från den (var god och försök; den kommer till sist att hinna upp dig, oavsett om det sker i dag eller om 20 år), erbjuder den oss en stund av själslig ro, då vi kan koppla bort all massmedia, alla sociala påtryck, all karriärsjakt, materiella rovdjurskonsumtion och känslomässiga symboler. Vi blir sakta men säkert ett med oss själva, vilket är just det vi strävar efter som nihilister. Den fullständiga självmedvetenheten. Ge inte upp bara för att du inte nått målet än; det finns ingen människa som är fullständigt självmedvetenheten, men strävan måste alltid finnas där. När du väl kommer över rädslan, dels inför att vara ensam en stund, dels över de tankar och känslor du bär på som måhända skrämmer dig, kommer du att finna en salig trygghet i att veta vem du är och vad du vill. Detta, till skillnad från din musiksamling, din TV eller dina vänner, är ett tillstånd du alltid kan falla tillbaka och lita på.

Zen-buddhismPå detta vis undviker du den största fallgropen för moderna människor i dag; självbedrägeriet. Självförnekelsen och självhatet. Tillstånd som depression faller under samma kategori. Att bli sin egen fiende tjänar ingenting till; vem har att vinna på en sådan strid? Det blir endast du själv som förlorar. Bättre att lära sig förstå sig själv och gå vidare med vem vi är och vad vi kan åstadkomma. Lev ut hatet, ilskan, sorgen och förtvivelsen. Stäng det inte inne. Var inte rädd för det groteska, våldsamma eller obehärskade. Erfar det, känn det, förstå det, gå vidare. Nihilism är ett mentalt hjälpmedel för att nå den innersta kärnan av vårt medvetande. Det kan liknas med att ta ut soporna en lördag, rensa ut i kylskåpet eller att skjuta de där kriminella parasiterna på andra sidan vägen; vi genomgår rening och slutar som nya människor med nya möjligheter. Typen av problem som kan bearbetas och lösas är oftast förvånansvärt vardagliga; trakasserande skolkamrater, moraliserande föräldrar, tyranniska chefer, opålitliga flick/pojkvänner, dåliga provresultat, korrupta politiker, tillfälliga depressioner, pinsamma situationer osv. osv.

I takt med att vi blir mer och mer medvetna om oss själva, blir vi även mer öppna för att kunna förstå världen i stort; den värld utanför vårt medvetande. Eftersom vi tolkar världen utifrån det sistnämnda brukar det vara rekommenderat att först skapa inre trygghet och harmoni, innan du möter världen med ett leende. Det är bl.a. därför man brukar säga att en olycklig person ser världen som olycklig. Världsåskådandet för en nihilist kan liknas med zenbuddhismens strävan efter minimal friktion mellan det "inre" och "yttre" medvetandet. Eftersom dessa samspelar, vill vi att detta samspel ska fungera så smidigt och harmoniskt som möjligt. Det är här som handlingen kommer in i bilden. Det går inte endast att "tänka" sig fram till vem man är eller vad man vill. Den rationella kunskapen om sig själv betyder ingenting utan den empiriska, d.v.s. den vi erfar då vi sätts på prov:

As soon as you trust yourself, you will know how to live.

How can you come to know yourself? Never by thinking, always by doing. Try to do your duty, and you'll know right away what you amount to.

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

- Johann Wolfgang von Goethe

Detta är ett led i nihilismens pragmatiska baktanke; att slå sig fri från vår mentala bur och aktivt delta i livets kamp. Oavsett vad vi har för praktisk filosofisk inställning (Darwin: vilja till överlevnad, Schopenhauer: vilja till liv, Nietzsche: vilja till makt) gäller samma huvudtes: vi lär känna oss själva och vår omvärld genom att handla. När vi handlar förenar vi vårt medvetande med den empiriska verklighet som vi befinner oss i. Vi testar våra förmågor och idéer och studerar resultatens verkan. Misslyckas vi får vi börja om igen.

Livets kamp.Vår temporära existens på den här planeten gör att det blir ännu viktigare att förstå vikten av att agera på det vi tror på. Endast genom att förändra yttervärlden kommer vi att lämna kvar något av bestående värde efter vår död. Av den anledningen har många tänkare betonat idealet över lyckan, d.v.s. idealism över all form av utilitaristism eller "nyttofilosofi". Lycka är som vinden; den kommer och går. Att göra som många moderna människor gör i dag, endast förlita sig till att vara lycklig och glad, håller inte i längden om du vill uträtta något större i ditt liv. Ingen människa är ständigt lycklig. Som nihilist betonar vi även att sorgen och ledsamheten är lika viktig som lyckan; det går inte att fragmentera och värdesätta enskilda känslor ur spektrat över mänskliga passioner.

Nihilism i denna betydelse handlar mycket om att lära sig att älska sig själv och den värld vi lever i. Trots den underliggande tomheten och tystnaden, råder det i universum såväl som inom vårt medvetandes gränser, ett kaotiskt krig mellan känslospänningar, ideal och drömmar. Gamla idéer försvinner och nya ser dagens ljus. Att "bli den du är", som Nietzsche formulerade det, får nu en tydligare innebörd; vi är inte automatiskt, vi blir genom att utforska oss själva. Detta innebär att medvetandet inte är ett innestängt rum som vi får omedelbar kunskap om så fort vi öppnar dörren och slår en titt. Medvetandet är som en ocean, en underjordisk grotta, eller en oändlig sommaräng, som vi endast får kunskap om genom att simma i, utforska med ficklampa och springa över, dag efter dag, natt efter natt. Finn snäckorna, lyssna till vattendropparnas fall till vattenytan och plocka alla vackra blommor du ser. Notera dem du inte plockade och återvänd nästa dag. Innan du vet ordet av finns du inte mer, men ljudet från fallande regn kommer fortsätta in i evigheten, tillsammans med ditt namn, inristat i sten, efter en handling som odödliggjort ett kort ögonblick av sammanstrålning mellan medvetande och verklighet. Realisera dig själv!

It is not necessary that whilst I live I live happily; but it is necessary that so long as I live I should live honourably.

- Immanuel Kant
 
[Leif Erlingsson] () (Webbadress)
04 augusti 08 - 01:40
kommentera [Leif Erlingsson]

Instämmer med texten att "vi är inte automatiskt, vi blir genom att utforska oss själva". Jag avser skriva om ämnet medvetande på min blogg, då det synes mig själva syftet med allt. Såväl som nyckeln till allt.

Jesper
06 augusti 08 - 01:04
kommentera Jesper

Allting är medvetet. Men det löser inte så mycket att göra revolt mot missuppfattningen att någon ska ha bevisat att det inte är så. Realismen är i vilket fall densamma. Samma dualism håller på att inträffa igen. Någon har missuppfattat vetenskapen för att inte medvetande skulle vara en naturlig del av verkligheten. Och nu gör folk uppror mot sina egna missuppfattningar! Kommer det leda till något denna gång?

Klas Wullt ()
30 augusti 08 - 13:06
kommentera Klas Wullt

Jag kan inte hålla med om allt. Inte riktigt min uppfattning om nihilismen.
Dualismen är ett resultat av Raison d‘Être och hänger samman med holismen.
Folk som är svaga väljer naturligt lite av båda,alltså dualismen
men det har också att göra med att olika Raison d‘Être formuleras som motsats till omgivningen.
Om allt är medvetet förlorar inte universum dess inneboende nihilism?

Nej det kommer inte leda någonvart. Tankesättsförändringar i samhället ebbar bara ut i kompromiser och mer dualism.
Det är bara under ett övergångs skende som samhällets tankesätt kan vara tillräckligt extrem
för vara konsistent och intellektuellt stimulerande.

Dessutom så tror jag Nietzche menade med” bli den du är”
att motsäga dåtidens determinism som menade att fri vilja och drivkraften inte betydde något.
Thesen “bli den du är” menar att vi både automatiskt har en dels förutbestämd identitet
men att “vårt val” och vår egen drivkraft i att bli den förbestämda personen fortfarande behövs.
Vi måste välja och acceptera vårt sanna jag även om det inte passar oss
och även om det är förutbestämd.
Nietzche är dock en extrem dualist.
  
Kom ihåg personlig information?

Din kommentar kommer att synas på sidan när kommentaren har godkänts av redaktör.Underrätta:
Göm e-post:

Fotnot: Alla HTML-taggar förutom <b> och <i> kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar genom att skriva webbadressen eller e-postadressen i kommentarfältet.

Kategorier

Senaste kommentarer


Asdf om
8 saker en nihili…:

Jag kan inte sluta vara bitter över de troende människor som …
Jonas om
Min vilja är mitt…:

Sunshine triumferar i kommentarfältet! Det konstlade språket …
Patrik om
Lars Molin - Zoom…:

Jag komer ihåg TV-serien Zoombie som jag såg för exakt 30 år …

Community

Arkiv

01 jan - 31 jan 2009
01 dec - 31 dec 2008
01 nov - 30 nov 2008
01 okt - 31 okt 2008
01 sep - 30 sep 2008
01 aug - 31 aug 2008
01 jul - 31 jul 2008
01 jun - 30 jun 2008
01 maj - 31 maj 2008
01 apr - 30 apr 2008
01 mar - 31 mar 2008
01 feb - 29 feb 2008
01 jan - 31 jan 2008